ทีมทันตแพทย์ด้านการทำฟัน จัดฟัน และรักษารากฟัน

คลินิกทันตแพทย์สว่าง ศูนย์ทันตกรรมอันดับหนึ่งในย่านรังสิต ที่เปิดให้บริการทำฟัน จัดฟัน จัดฟันแบบใส รักษารากฟัน และบริการอื่นๆ มีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับงานเฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ โดยทันตแพทย์ของเราที่มีคุณวุฒิระดับสูงในหลายสาขา เป็นอาจารย์ในสถาบันชั้นนำของประเทศ และ ต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้บรรยายในงานประชุมวิชาการทางทันตกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ทันตกรรมรากเทียม

ผศ.ทพ. ภควัตร ชาตริยานุโยค

ผศ.ทพ. ภควัตร ชาตริยานุโยค

 • ทบ.(เกียรตินิยม, จุฬาฯ), MS
 • Diplomate International Congress of
  Oral Implantologists
 • Diplomate American Board of Oral Implantology
 • Fellowship in Implant Dentistry
  (Loma Linda U., USA)
 • Adjunct Assistant Professor, Center for Implant Dentistry, Loma Linda U.,USA
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. พราวชมพู พวงมะลิต

 • ทบ. (เกียรตินิยม, จุฬาฯ), MS
 • Diplomate American Board of
  Dental Sleep Medicine
 • Cert. in Orthodontics, University of
  Illinois Chicago, USA
 • Cert. in Craniofacial Orthodontics, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan

ทพญ. วิไลรัตน์ ชาตริยานุโยค

 • วท.บ., ทบ.(เกียรตินิยม, จุฬาฯ)
 • Cert. in Orthodontics
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)

ผศ.ทพ. ภควัตร ชาตริยานุโยค

 • ทบ.(เกียรตินิยม, จุฬาฯ), MS
 • Diplomate American Board of Prosthodontics
 • Cert. in Advanced Prosthodontics
  (Ohio State University, USA)

ผศ.ทพ.ดร. ธีรวัฒน์ โตสิริวัฒนพงศ์

 • ทบ.(เกียรตินิยมอันดับ 1, มหิดล)
 • CAGS in Prosthodontics (Boston U., USA)
 • DScD in Prosthodontics (Boston U., USA)

ทพญ. ชุติมา พงษ์เกษมวิวัฒน์

 • ทบ.(เกียรตินิยม, มหิดล)
 • วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์, มหิดล)

ทพญ. สุณัฎฐา แก้วทอง

 • ทบ.(เกียรตินิยมอันดับ 1, มหิดล)
 • ป.หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
  (ทันตกรรมประดิษฐ์, มหิดล)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมประดิษฐ์
  (ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย)

ทพญ. ปิยาอร สุทธิพงศ์เกียรติ์

 • ทบ.(เกียรตินิยม, มหิดล)
 • ป.หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
  (ทันตกรรมประดิษฐ์, มหิดล)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมประดิษฐ์
  (ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย)
ศัลยกรรมช่องปาก

ผศ.ทพ.กฤษสิทธิ์ วารินทร์

 • ทบ. (เกียรตินิยม, ธรรมศาสตร์ฯ)
 • ป.หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
  (ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
  แม็กซิลโลเฟเชียล, ขอนแก่น)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางศัลยศาสตร์ช่องปาก
  และแม็กซิลโลเฟเชียล (ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
  แห่งประเทศไทย)

ทพญ. อทิตยา วงศ์พร้อมมูล

 • ทบ. (เกียรตินิยม, จุฬาฯ)
 • วท.ม. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
  แม็กซิลโลเฟเชียล, จุฬาฯ)

ทพญ.นมิตา หวังซื่อกุล

 • ทบ. (เกียรตินิยม, เชียงใหม่)
 • ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
  แม็กซิลโลเฟเชียล, สงขลานครินทร์)
ปริทันตวิทยา (โรคเหงือก)

พ.ต. ทพญ. ศศิรินทร์ เยี่ยมสถาน

 • ทบ.(เกียรตินิยม, จุฬาฯ)
 • ป.หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
  (ปริทันตวิทยา, มหิดล)
 • ป.ชั้นสูง (ปริทันตวิทยา, มหิดล)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางปริทันตวิทยา
  (ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย)
 • Cert. in Oral Implantology
  (Frankfurt University, Germany)

ทพ. ธีรวุฒิ ตั้งเสถียร

 • ทบ. (เกียรตินิยม, จุฬาฯ)
 • ป. หลักสูตรทันตแพทย์ประจําบ้าน
  (ปริทันตวิทยา, จุฬาฯ)
 • ป. ชั้นสูง (ปริทันตวิทยา)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางปริทันตวิทยา
  (ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย)
ทันตกรรมรักษารากฟัน (เอ็นโดดอนต์)

ทพญ. กนกวรรณ บุตรโพธิ์

 • ทบ.(เกียรตินิยม, จุฬาฯ)
 • ป.บัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

รศ.ทพญ. ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล

 • ทบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1, จุฬาฯ)
 • วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาเอ็นโดดอนต์
  (ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย)

อ.ทพญ. รัชฎา โมชฎาพร

 • ทบ. (เกียรตินิยม, จุฬาฯ)
 • วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์, ,มหิดล)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาเอ็นโดดอนต์
  (ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย)

ทพญ. ปิยะมาศ สมประเสริฐสุข

 • ทบ. (เกียรตินิยม, ศรีนครินทรวิโรฒ)
 • ป.บัตรบัณฑิต (วิทยาเอนโดดอนต์, ศรีนครินทรวิโรฒ)
ทันตกรรมอุดฟัน

ทพ. ศรัณย์พงษ์ ปานทุ่ง

 • ทบ.(เกียรตินิยมอันดับ 1, จุฬาฯ)
 • วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ, จุฬาฯ)
ทันตกรรมเด็ก

ทพญ. กิรณา กมลชัยวาณิช

 • ทบ.(เกียรตินิยม, ขอนแก่น)
 • ป.หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
  (ทันตกรรมเด็ก, มหิดล)
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ. สว่าง ชาตริยานุโยค

 • วท.บ., ทบ. (จุฬาฯ)

ทพ. ธนาคม ทองนำ

 •  ทบ. (ขอนแก่น)

ทพ. นิตินารถ นาคสีดี

 • ทบ. (เชียงใหม่)

ทพญ. วนิดา อ่องเจริญ

 • ทบ. (ต้าเหลียน)