จัดฟันร่วมกับการผ่าตัด
Orthognathic Surgery

ผ่าตัดขากรรไกร 2

Orthognathic surgery คือ การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารทำได้ทั้งขากรรไกรบน หรือล่าง หรือทั้งสองขากรรไกร ซึ่งการผ่าตัดนี้เป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หรือรูปร่างขากรรไกรที่เหมาะสม มีการสบฟันที่ดีส่งผลให้มีลักษณะโครงสร้างใบหน้าที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

ผ่าตัดขากรรไกร

การสบฟันที่ผิดปกติอาจมีสาเหตุร่วมจากความผิดปกติของขากรรไกร เช่นตำแหน่งหรือขนาดของขากรรไกรบนและล่างไม่สัมพันธ์กัน หากพบความผิดปกติของขากรรไกรในระยะเด็ก อาจใช้การแก้ไขด้วยเครื่องมือที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของขากรรไกรได้ (Dentofacial Orthopedics) แต่ในผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติของขากรรไกรมาก ฟันจะสบไม่เข้าที่และรูปหน้าดูไม่สมส่วน จะแก้ไขด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic Surgery) การผ่าตัดมักจะทำเมื่อผู้ป่วยหยุดการเจริญเติบโตแล้วโดยอาจผ่าตัดขากรรไกรเดียว หรือทั้งสองขากรรไกรและอาจผ่าตัดเสริมที่คางได้ด้วย

ผ่าตัดขากรรไกร 1

ชนิดของการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

  1. Surgery-First Approach

“สวยเร็ว ในเวลาอันสั้น”

ข้อดี

  • แก้ไขปัญหารูปหน้าได้ทันที
  • ลดระยะเวลการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

 

        2.  Traditional approach

3 ขั้นตอนการรักษามีดังนี้

ขั้นตอนที่1 : จัดฟันก่อนการผ่าตัด เพื่อจัดตำแหน่งฟันในอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับขากรรไกร

ขั้นตอนที่2 : ผ่าตัดขากรรไกร

ขั้นตอนที่3 : จัดฟันหลังการผ่าตัดเพื่อให้สบฟันอยู่ในตำแหน่งที่ดี

ข้อเสีย

คนไข้ต้องจัดฟันก่อนการผ่าตัดและหลังผ่าตัด

The disadvantages of having orthodontic interventions both before and after orthognathic surgery

  • ระยะเวลาการรักษานาน
  • รูปหน้าคนไข้แย่ลงชั่วคราวก่อนการผ่าตัดขากรรไกร คนไข้จะเสียความมั่นใจ