มีฟันหน้า ที่จำเป็นต้องถอน แต่ไม่อยากฟันหลอหลังถอนฟัน ทำอย่างไรดี
ต้องทำการพิมพ์ปาก เพื่อเตรียมทำฟันปลอม(ใช้เวลา 2-3 วัน) แล้วจึงมาถอนฟัน พร้อมใส่ฟันปลอมที่เตรียมไว้ก่อนทันทีหลังถอนฟัน