ฟันผุถึงโพรงประสาทฟันแล้วอุดฟันอย่างเดียวได้หรือไม่
ไม่ได้ เพราะมีการติดเชื้อเข้าไปในคลองรากฟันแล้ว ถ้าอุดฟันอย่างเดียวจะทำให้ปวดฟันมากขึ้น ต้องทำการรักษารากฟัน เพื่อกำจัดเชื้อโรคในคลองรากฟัน