ฟันที่มีอาการปวดหรือเคยปวด อุดฟันได้หรือไม่
ไม่ได้ เพราะเชื้อโรคได้เข้าไปถึงโพรงประสาทฟันแล้ว ถ้าอุดก็จะไม่ทำให้หายปวดหรือจะปวดมากขึ้น ฟันซี่นั้นๆ จะต้องทำการรักษารากฟัน จึงจะหายปวด