Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    ปัญหาการสบฟันเกิดจากสาเหตุใด
    ความผิดปกติของการสบฟัน รวมทั้งขนาด จำนวน และช่องว่างของฟัน อาจเกิดจากทางกรรมพันธุ์ อุบัติเหตุ หรือ โรคเกี่ยวกับฟัน