ปัญหาการสบฟันเกิดจากสาเหตุใด
ความผิดปกติของการสบฟัน รวมทั้งขนาด จำนวน และช่องว่างของฟัน อาจเกิดจากทางกรรมพันธุ์ อุบัติเหตุ หรือ โรคเกี่ยวกับฟัน