ทำไมถึงต้องทำวีเนียร์
ทำในกรณีที่ ขนาด รูปร่าง สีของฟัน การเรียงตัว และช่องห่างฟัน ผิดปกติ ไม่สวยงาม