Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    ทำวีเนียร์แทนการจัดฟันได้หรือไม่
    ต้องดูกันเป็นกรณีไป ทั้งนี้ทั้งนั้น วีเนียร์สามารถแก้ฟันซ้อนเก หรือ ช่องห่างของฟันเล็กน้อยได้ แต่ไม่สามารถทำได้ในทุกกรณี