ถ้ามีฟันหายไปและต้องการจัดฟัน ควรจะใส่ฟันเมื่อใด
ควรจะทำการจัดฟันให้เสร็จก่อนที่จะทำการใส่ฟัน เพราะในบางกรณี ทันตแพทย์จัดฟันสามารถปิดช่องว่างนั้น หรือ จัดขนาดช่องว่างให้เหมาะสมกับขนาดฟันที่จะใส่ได้ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะใส่ฟันด้วยรากฟันเทียม จะต้องทำการจัดฟันให้เสร็จก่อน เนื่องจากการจัดฟันสามารถที่จะขยับตำแหน่งฟัน แต่ไม่สามารถขยับตำแหน่งรากเทียมได้