จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่ใส่รีเทนเนอร์
ฟันจะเคลื่อนจากตำแหน่งที่จัดฟันไว้ บางกรณีอาจต้องกลับมาจัดฟันใหม่