ครอบฟันและสะพานฟันแตกต่างกันอย่างไร
ครอบฟันทำเฉพาะในฟันซี่เดียว แต่ สะพานฟันใช้ในการใส่ฟันแบบติดแน่น เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป 1-2 ซี่ โดยต้องมีฟันหลักอย่างน้อย 2 ซี่ หัวท้าย ระหว่างช่องว่างฟันที่หายไป