การจัดฟันปกติใช้เวลานานเท่าใด
ประมาณ 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของฟันและโครงสร้างทางใบหน้า